Авторам

Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць (зверніть увагу на зразок оформлення статті та відомостей про автора (авторів)). Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку. Статті подаються в електронному варіанті лише в одному примірнику.

Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей.

На електронну адресу редакції (metti555@ukr.net ) мають надійти файли, які  іменуються за зразком: «стаття_Петренко»; «відомості про автора_Петренко»; «квитанція_Петренко»; в разі необхідності: «рецензія_ Петренко».

 

Структурні розділи збірника

 • Менеджмент організацій та зовнішньоекономічна діяльність;
 • Економіка та міжнародні економічні відносини;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Облік і оподаткування.

 

Приймаються статті за наступними напрямами:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 3. Економіка та управління національним господарством
 4. Економіка та управління підприємствами, зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 8. Гроші, фінанси і кредит, банки та банківська система
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 10. Статистика
 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, логістика
 12. Маркетинг та менеджмент

 

Вимоги до оформлення

 1. Стаття, оформлена відповідно до вказаних вимог;
 2. Відсканована рецензія доктора наук або кандидата із відповідної галузі, підписана й засвідчена в установленому порядку (для аспірантів та викладачів без наукового ступеня);
 3. Інформація про автора (якщо авторів декілька, то на кожного окремо);

 

Текст статті викладається за таким планом

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки із цього дослідження й перспективи подальших розробок у цьому напрямі.

Усі перелічені елементи повинні бути представлені в тексті стилістично (!).

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, польська.

 

Технічні вимоги до статті

 1. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word
 2. Орієнтовний обсяг: 8-12 сторінок формату А 4
 3. Міжрядковий інтервал: 1,5
 4. Шрифт: Times New Roman, кегль14
 5. Абзацний відступ: 1,25
 6. Вирівнювання: по ширині
 7. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм

 

Загальні вимоги

 1. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер літератури в списку використаних джерел, який подається у статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с.55]; якщо два джерела з посиланням на сторінки: [1, с.55; 6, с.77–78]; якщо перелік джерел: [1; 2; 3; 4].
 2. Слід чітко розмежовувати тире (… – … ) та дефіс (… - … ).
 3. Необхідно використовувати однотипні лапки «…».
 4. Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішою Tab.
 5. Не допускається використання переносів.
 6. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл.
 7.   Цифровий матеріал подається в таблиці з порядковим номером (наприклад, Таблиця 1.) Назва друкується над таблицею, вирівнювання по-центру, жирний, курсивом). Ілюстрації також потрібно нумерувати. Вони повинні мати назви, які вказуються під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис.2.).
 8.   Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються справа.
 9.   Малюнки, виконані в MS Word, потрібно згрупувати, вони повинні бути єдиним графічним об'єктом. Статті з кольоровими малюнками не приймаються!
 10.   Таблиці, малюнки набираються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються по-середині.
 11. Текст в таблицях і графіках повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, розмір 12.
 12. Нумерація сторінок не проставляється.
 13. Список використаних джерел бажано не перевищувати 15 позицій.

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗТАШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

УДК (розташовується у верхньому лівому кутку, шрифт нежирний, Times New Roman, 14 кегль);

Ім’я та прізвище автора (шрифт напівжирний, по центру, розмір шрифту – 14 пт., через рядок під іменем подається – науковий ступінь, вчене звання, посада, місто, країна; нижче – електронна скринька автора. Розмір шрифту – 14 пт., міжрядковий інтервал – 1);

Через рядок подається назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт);

Через рядок після назви розташовується анотація та ключові слова мовою статті (без слова «анотація», абзацний відступ – 1,25, мінімальний об’єм – 500 друкованих знаків (приблизно 9-12 рядків анотації), шрифт Times New Roman, 12 кегль, курсив, міжрядковий інтервал – 1);

Через рядок подається текст статті (за планом, який прописано вище);

Без пропуску рядка подається Список використаних джерел за алфавітом (нежирний, розмір шрифту – 14 пт.), оформлених відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; далі – References, стиль написання за HARVARD REFERENCING STYLE (GB).

Через рядок після списку використаних джерел подається анотація російською мовою та резюме англійською мовою. Резюме англійською мовою має бути розширеним (200-250 слів). Розмір шрифту – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1.

У останньому рядку статті подається запис: Стаття надійшла до редколегії ЧЧ.ММ.РРРР (із зазначенням дати надсилання статті до редколегії, шрифт Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по правому краю).

 

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ ТА РОЗСИЛКА ЗБІРНИКА

У разі позитивної оцінки статті редколегією, авторам на e – mail буде відправлено умови сплати публікаційного внеску, який  покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу. Від автора обов’язково має надійти сканована квитанція.

Збірник наукових праць розсилається лише відділенням «Нової пошти» за кошти автора.

Вартість  однієї  сторінки  (повної / неповної) становить 40 грн. Замовлення додаткового примірника видання 100 грн. Одноосібні статті докторів наук із вченим званням професора друкуються безкоштовно.

 

Зразок оформлення статті

 

Назва структурного розділу: Економіка та міжнародні економічні відносини

 

УДК 330.101.54

Олексій ПЕТРЕНКО

 

кандидат економічних наук, доцент, доцент економіки та міжнародних економічних відносин 

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 

м. Миколаїв, Україна

e-mail: petrenko_om@gmail.com

 

УКРАЇНА В СВІТЛІ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

«СТІЙКОЇ ДИНАМІКИ»

 

Анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація  статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті (9-12 рядків)

Ключові слова:  5-10 слів

 

Постановка проблеми.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст…

Аналіз останніх досліджень і публікацій.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст, текст, текст, текст…

Постановка завдання.* (формулюється і мета статті без напівжирного виділення) Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст…

Виклад основного матеріалу.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст…

Висновки і перспективи досліджень.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст,текст, текст,текст,текст, текст, текст…

*(Виділені елементи напівжирним шрифтом мають бути представлені стилістично! Виділяти їх у тексті не потрібно).

 

Список використаних джерел

 1. Гончар І. А., Бабірад-Лазунін В. О. Характер  формування  зовнішньої  торгівлі України: статистична оцінка. Статистика України. 2013. № 2. – С. 16–20.
 2. Ляпунов А. М. Общая задача об устойчивости движения. Москва: Изд-во АН СССР, 1956. Т 2. 472 с.
 3. Ревенко Д. С. Дослідження динамічної стійкості економічного зростання України (детермінований підхід). Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2014. Вип. 2 (17). С. 146–155.

References

 1. Honchar, I. And Babirad-Lazunin, V. 2013. The nature of the formation of Ukraine's foreign trade: statistical evaluation. Statistics of Ukraine, 2, pp. 16–20.
 2. Lyapunov, A. 1956. The general problem of the stability of motion. Moscow: Publishing House of the USSA Academy of Sciences.
 3. Revenko, D. 2014. Research of Dynamic Stability of Ukraine's Economic Growth (Deterministic Approach). Bulletin of the East European University of Economics and Management, 2 (17), pp. 146–155.

 

Петренко О. М. Украина в свете  новых тенденций устойчивой динамики

Аннотация на русском языке

Ключевые слова:

 

Petrenko O. Ukraine in the light of new tendencies of stable dynamics

Розширене резюме англійською мовою (200-250 слів)

Keywords:

Стаття надійшла до редколегії 10.06.2018

Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Основне місце роботи (без абревіатур)

 

Посада (обов’язково зазначити кафедру )

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Електронна адреса

 

Телефон (обов’язково)

 

Номер складу та адреса «Нової пошти»