PDF Друк e-mail

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

"Надайте людині можливість вільно переслідувати в економічній діяльності

свою вигоду і це буде найкращим чином сприяти суспільному благополуччю

шляхом зростання багатства нації"

А.Сміт

ECTS – інформаційний пакет зі спеціальності:

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «бакалавр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «спеціаліст»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «магістр»

Кардинальні зміни у соціально-економічному житті України, розвиток ринкової економіки та активізація міжнародного співробітництва обумовлюють необхідність сучасного підходу до підготовки фахівців з міжнародної економіки.

Кафедра міжнародної економіки бере свій початок з 2004 року, коли виникла потреба в підготовці високопрофесійних фахівців, які здатні адаптувати «західний» та «східний» досвід до умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних відносин.

За весь час історичного розвитку кафедри суттєвий вклад в становлення наукових вчень та освітньої бази спеціальності зробили ряд досвідчених науковців та адміністраторів, які залишили помітний внесок в розвиток наукового вчення економічного спрямування та опрацювання і адаптацію іноземного досвіду розвинених країн світу до умов України.

У свій час, завідування кафедрою здійснювали такі науковці, як: В’юн Валентин Георгійович, д.е.н., професор (2004-2010 рр.); Ткаліч Тетяна Іванівна, к.е.н, доцент (2010-2011 рр.) та Іртищева Інна Олександрівна, д.е.н., професор (2011-2013 рр.).

Невпинно вкладаючи зусилля в освітню базу країни та студентів факультету, пов’язаними з історичним минулим кафедри та сьогоденням були такі викладачі: Левковець П.І., к.т.н., доцент; Наумов А.Ф., к.т.н.,доцент; Горлачук В.В., д.е.н., професор; Піщанська І.М., к.е.н., доцент; Топіха В.І., д.е.н., професор; Понтєлєєв В.Д., д.т.н., професор; Жиленко В.П., к.е.н., доцент; Лазарєва О.В., к.е.н., доцент; В’юн Н.І., к.е.н., доцент. Жоден з вищезгаданих не лишається просто віддзвоном історичного минулого, адже всі представники професорсько-викладацького складу

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту освіти є випусковою, що здійснює підготовку фахівців з напряму 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 6.030503, 7.03050301 за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» для задоволення потреб галузей та регіону в підготовці фахівців з міжнародної економіки. Кафедри залишили слід своєї діяльності у вигляді освітньої наповненості фахівців з економіки, які майстерно реалізують набуті знання та навички на практиці в умовах економічного сьогодення нашої держави. Такий внесок кожного з них є безцінним, адже вони примножили наявні знання та сприяли формуванню економічної науки.

В складі кафедри працюють 7 науково-педагогічних працівників, з них: 2 доктори наук, 1 професор та 4 кандидатів наук, 4 доценти та 2 викладачі.

Колектив кафедри економіки та міжнародних економічних відносин – це команда професіоналів, що творить унікальні цінності – підготовку висококваліфікованих фахівців з лідерськими амбіціями, здатних компетентно застосовувати моделі та положення сучасної міжнародної економіки для конкурентоспроможного розвитку регіону.

Специфіка майбутньої діяльності фахівця в сфері міжнародної економіки базується на глибокому вивченні фундаментальної економічної теорії та передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств і організацій, які залучені до світогосподарських процесів. Глобалізація, що стала ознакою сучасного світового економічного розвитку, висуває нові вимоги до підготовки фахівців у сфері економіки. Вона потребує спеціалістів, які добре знаються на закономірностях та тенденціях розвитку світового ринкового середовища, вміють його аналізувати, приймати оптимальні рішення щодо діяльності компаній в цьому середовищі, мають навички ведення ділових переговорів, володіють основами крос-культурного менеджменту. На підготовку саме таких фахівців орієнтована спеціальність “Міжнародна економіка”.

Викладання економічних дисциплін з відповідним методичним забезпеченням здійснюють висококваліфіковані викладачі, які активно використовуються мультимедійні та інформаційно-комунікаційні технології при підготовці та проведенні лекцій, практичних та семінарських занять (електронні посібники, дистанційна форма навчання, електронна пошта, Інтернет-сторінки викладачів).

Кафедра підтримує творчі зв’язки з економічними факультетами провідних університетів України (міста: Київ, Миколаїв, Львів, Харків, Херсон, Донецьк, Сімферополь, Дніпропетровськ) та за кордоном: Росії, Білорусії, Польщі, Німеччини.

Кафедра організовує науково-практичні семінари та круглі столи з питань міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародної економіки. Кращі студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з міжнародної економіки та конкурсах творчих робіт з міжнародної економіки.

Навчальні плани зі спеціальності та робочі програми з дисциплін підготовлені викладачами кафедри таким чином, що фахівець з міжнародної економіки за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної сфери як економічна, маркетингова, обліково-контрольна, освітня, науково-дослідницька тощо. Для цього крім нормативних дисциплін, що передбачені державними стандартами, студентам викладаються дисципліни за їхнім вибором або вибором ВНЗ.

Сферою наукових інтересів колективу є розвиток сучасної міжнародної економіки, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Виконуються науково-дослідні роботи за темами: "Міжнародна економічна діяльність України: проблеми і тенденції розвитку" (номер державної реєстрації 0111U02164); "Неприбуткові організації в країнах соціальної ринкової економіки" (номер державної реєстрації 0111U02163). Крім загальної кафедральної тематики викладацьким складом здійснюється науково-дослідна робота за ініціативними темами та іншими видами робіт.

Змістовними напрямками наукових досліджень є визначення передумов та теоретико-методичних засад організації та здійснення міжнародного економічного співробітництва регіонів України; моніторинг стану та аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіонів України; виявлення та оцінка проблем і загроз реалізації участі регіонів України в світогосподарських процесах; визначення напрямів та чинників підвищення ефективності зовнішньоекономічного співробітництва регіонів України; розробка інструментарію та механізму активізації міжнародного економічного співробітництва регіонів України.

Наукова робота знаходить своє відтворення в:


участі у міжнародних та Всеукраїнських і р

егіональних науково-практичних конференціях та нарадах з питань міжнародної економіки;

публікаціях наукових статей у фахових виданнях;

керівництві науково-дослідною роботою студентів;

підготовці студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з міжнародної економіки;

роботі над підручниками та навчально-методичними посібниками та монографіями.

Наукові розробки, рекомендації, пропозиції працівників кафедри щодо проблем та тенденцій розвитку міжнародної економічної діяльності України та її регіонів використовуються головним управління економіки Миколаївської обласної державної адміністрації при розробці планів та програм розвитку області.