PDF Друк e-mail

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

"Надайте людині можливість вільно переслідувати в економічній діяльності

свою вигоду і це буде найкращим чином сприяти суспільному благополуччю

шляхом зростання багатства нації"

А.Сміт

ECTS – інформаційний пакет зі спеціальності:

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «бакалавр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «магістр»

Кардинальні зміни у соціально-економічному житті України, розвиток ринкової економіки та активізація міжнародного співробітництва обумовлюють необхідність сучасного підходу до підготовки фахівців з міжнародної економіки.

Кафедра міжнародної економіки бере свій початок з 2004 року, коли виникла потреба в підготовці високопрофесійних фахівців, які здатні адаптувати «західний» та «східний» досвід до умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних відносин.

За весь час історичного розвитку кафедри суттєвий вклад в становлення наукових вчень та освітньої бази спеціальності зробили ряд досвідчених науковців та адміністраторів, які залишили помітний внесок в розвиток наукового вчення економічного спрямування та опрацювання і адаптацію іноземного досвіду розвинених країн світу до умов України.

У свій час, завідування кафедрою здійснювали такі науковці, як: В’юн Валентин Георгійович, д.е.н., професор (2004-2010 рр.); Ткаліч Тетяна Іванівна, к.е.н, доцент (2010-2011 рр.) та Іртищева Інна Олександрівна, д.е.н., професор (2011-2013 рр.). З березня 2013 року кафедру очолює д.е.н., професор Стройко Тетяна Володимирівна.

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин. Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносин» (спеціалізація Міжнародна економіка) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр» для задоволення потреб регіону в підготовці фахівців відповідного напряму. З 2017 року розпочато підготовку фахівців за спеціальністю 051 Економіка за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр». Крім того діє аспірантура за спеціальністю 051 Економіка – керівництво аспірантами здійснюють доктор економічних наук, професор Т.В. Стройко, доктор економічних наук, доцент А.В. Богославська.

В складі кафедри працюють 8 науково-педагогічних працівників (7 штатних та 1 сумісник), з них: 3 доктори наук, професори ( з них 1 за сумісництвом); 4 кандидати наук, та 1 викладач.

Колектив кафедри економіки та міжнародних економічних відносин – це команда професіоналів, що творить унікальні цінності – підготовку висококваліфікованих фахівців з лідерськими амбіціями, здатних компетентно застосовувати моделі та положення сучасної міжнародної економіки для конкурентоспроможного розвитку регіону.

Викладання економічних дисциплін з відповідним методичним забезпеченням здійснюють висококваліфіковані викладачі, які активно використовуються мультимедійні та інформаційно-комунікаційні технології при підготовці та проведенні лекцій, практичних та семінарських занять (електронні посібники, дистанційна форма навчання, електронна пошта, Інтернет-сторінки викладачів).

Кафедра підтримує творчі зв’язки з економічними факультетами провідних університетів України (міста: Київ, Миколаїв, Львів, Харків, Херсон, Донецьк, Сімферополь, Дніпропетровськ) та за кордоном: країни Балтії, Польща, Німеччина.

Кафедра організовує науково-практичні семінари та круглі столи з питань міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародної економіки. Кращі студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з міжнародної економіки та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом».

Навчальні плани зі спеціальності та робочі програми з дисциплін підготовлені викладачами кафедри таким чином, що фахівець з міжнародної економіки за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної сфери як економічна, маркетингова, обліково-контрольна, освітня, науково-дослідницька тощо. Для цього крім нормативних дисциплін, що передбачені державними стандартами, студентам викладаються дисципліни за їхнім вибором або вибором ВНЗ.

Сферою наукових інтересів колективу є розвиток сучасної міжнародної економіки, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Виконуються науково-дослідна робота за темою «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (номер державної реєстрації 0115U001206).Крім загальної кафедральної тематики викладацьким складом здійснюється науково-дослідна робота за ініціативними темами та іншими видами робіт.

Змістовними напрямками наукових досліджень є визначення передумов та теоретико-методичних засад організації та здійснення міжнародного економічного співробітництва регіонів України; моніторинг стану та аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіонів України; виявлення та оцінка проблем і загроз реалізації участі регіонів України в світогосподарських процесах; визначення напрямів та чинників підвищення ефективності зовнішньоекономічного співробітництва регіонів України; розробка інструментарію та механізму активізації міжнародного економічного співробітництва регіонів України.

Наукова робота знаходить своє відтворення в:


участі у міжнародних та Всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях та нарадах з питань міжнародної економіки;

публікаціях наукових статей у фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних науково метричних баз;

керівництві науково-дослідною роботою студентів;

підготовці студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах;

роботі над підручниками та навчально-методичними посібниками та монографіями.