Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

«Для фінансиста гроші є засобом, а не метою!»

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є провідною з підготовки:

  • Бакалаврів спеціальності 072 «Фінансів, банківської справи та страхування»;
  • Магістрів за спеціальністю 072 «Фінансів, банківської справи та страхування».
Документація кафедри:

Викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування сформований з високоосвічених фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 7 викладачів, з яких усі мають науковий ступінь (в тому числі 1 доктор наук та 6 кандидатів економічних наук), серед яких 5 доцентів кафедри фінансів, банківської справи та страхування. На кафедрі працюють 2 сумісники – 1 доктор економічних наук та 1 кандидат економічних наук, доценти.
За період існування кафедри підготовлено понад 150 висококваліфікованих фахівців за спеціальністю фінансів і кредиту рівнів «бакалавр» та «спеціаліст».
В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні, у європейський освітянський простір, а також реальні потреби практики щодо формування у випускників певних професійних компетенцій.
Співробітниками кафедри фінансів, банківської справи та страхування викладається близько 30 навчальних дисциплін, для яких створений і постійно оновлюється та удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

Сторінка кафедри у ВК: https://vk.com/finansymk

Інформація про спеціальність:

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

ECTS – інформаційний пакет зі спеціальності:

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «бакалавр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «магістр»

Ви часто замислюєтесь про своє майбутнє? Яким воно буде? Якій справі присвятите себе? Адже навколо так багато цікавого та надзвичайного. Існує багато професій. І лише одна буде Вашою.
Фінансист – це і професія, і самодостатня позиція.
Якби комусь вдалося скласти рейтинг популярності професій за всю історію людства, то професія фінансиста разом з такими, як дипломат, лікар та юрист, напевно займала б в ньому один з перших рядків.
Спеціалісти з фінансів готуються для роботи на підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-банківських установах, органах фіскальної служби, фінансових установ, державного казначейства, у пенсійних та фінансових фондах, у страхових компаніях та інших структурах. Підготовка здійснюється за денною та заочними формами навчання за рахунок бюджетних коштів та за контрактом.
Фахівець з фінансів по завершенню вищого навчального закладу набуває таких практичних навичок, які дозволяють реалізувати свої якості у сфері державних фінансів, в казначейській справі, сфері фінансів підприємств.
В дійсності фінансист – це і професія, і самодостатня позиція, а кафедра фінансів, банківської справи та страхування – це надійна теоретична основа і гарантована практична перспектива формування молодого громадянами України – справжнього професіонала в сфері фінансів.
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування запрошують вас молодих і талановитих, наполегливих і творчих – учнів та випускників шкіл, коледжів, технікумів, працівників фінансово-кредитних установ опанувати секрети фінансів, банківської справи та страхування і стати успішними.
«Найкраща професія – фінансист!»

Історія кафедри


Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (на той час кафедра фінансів та кредиту) була створена 1 вересня 2011 року за наказом ректора Миколаївського національного університету В.О. Сухомлинського (№136 від 07.09.2011 р.) в результаті формування нового напряму підготовки з метою передачі знань висококваліфікованих спеціалісті, здатних ефективно управляти фінансами, як на рівні держави, так і на рівні окремого суб’єкта господарювання.
До 2011 року кафедра фінансів та кредиту входила до складу  кафедри бухгалтерського обліку та фінансів факультету економіки Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.
В результаті реорганізації кафедри бухгалтерського обліку та фінансів, кафедра фінансів та кредиту почала діяти як самостійний структурний підрозділ, на якому навчалися студенти 1 та 3 курсів за спеціальністю «Фінанси і кредит».
У 2012 році було отримано ліцензію на надання освітніх послуг за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит», і прийнято на 5 курс 30 студентів.
Першим завідувачем кафедри став відомий вчений зі значним практичним досвідом роботи у фінансовій сфері, д.е.н, професор І.Т. Кіщак, який організував її роботу до вересня 2013 р. За час його керівництва кафедра повністю сформувалася як окрема самостійна структура.
Під керівництвом професора І.Т. Кіщака була успішно організована поетапна комплексна робота колективу кафедри з акредитації спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст». Перший випуск за спеціальністю «Фінанси і кредит» підготовки фахівців денної форми навчання ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» відбувся у 2013 році.
За 2011-2016 рр. викладачами фінансів, банківської справи та страхування були виконані дисертаційні дослідження та за їх результатами захищено кандидатські дисертації за темами:
-    Доцент кафедри Криленко В.І. – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «економіка та управління національним господарством», тема: «Регуляторна політика держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору»;
-    Доцент кафедри Ясинська Н.А. - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит», тема: «Трансформація інституційної інфраструктури особистих фінансів в умовах кризи»;
-    Доцент кафедри Чехович Г.Т. - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг і кредит»;
-    Старший викладач кафедри Рехтета О.М. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», тема: «Механізм формування і реалізації регіональної структурно-інвестиційної стратегії економічного росту».
З 1 вересня 2013 року кафедру фінансів та кредиту очолював д.е.н., доцент Чехович Г.Т.
З 1 вересня 2015 року кафедру фінансів та кредиту очолював д.е.н., доцент Криленко В.І.
Відповідно до нового переліку спеціальностей з 1 вересня 2016 року кафедра фінансів та кредиту змінює назву на однойменну назву спеціальності – кафедра фінансів, банківської справи та страхування, яку з 2 вересня 2016 року  очолює д.е.н., доцент Ясинська Н.А.
Нині кафедра фінансів, банківської справи та страхування – це кваліфіковані працівники професорсько-викладацького складу, багатий науковий потенціал і практичний досвід яких використовується для досліджень не лише фінансової, а загальноекономічної проблематики.
Результатом становлення й розвитку кафедри є формування високопрофесійного, злагодженого колективу науковців, кваліфікованих спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування, спроможних на найвищому рівні забезпечити організацію навчального процесу з урахуванням передового вітчизняного й зарубіжного досвіду роботи вищих навчальних закладів і фінансових установ.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

(2016-2017 н.р.)


Дисципліна

Викладачі

Фінансова робота на підприємствах

Колеватова Альона Володимирівна

Фінанси державного сектору управління

Копитіна Ірина Володимирівна

Податковий менеджмент

Кравчук Лілія Станіславівна

Гроші та кредит

Рудь Інна Юріївна

Страхування

Рудь Інна Юріївна

Страхова справа

Рудь Інна Юріївна

Страховий менеджмент

Рудь Інна Юріївна

Інвестування

Колеватова Альона Володимирівна

Інвестиційний менеджмент

Ясинська Надія Альбертівна

Банківська система

Данік Наталія Вадимівна

Банківські операції

Данік Наталія Вадимівна

Основи банківської справи

Криленко Володимир Ігорович

Фінансова інфраструктура

Січко Світлана Миколаївна

Фінансовий аналіз

Корнєва Наталя Олександрівна

Бюджетний менеджмент

Кравчук Лілія Станіславівна

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Корнєва Наталя Олександрівна

Фінанси

Данік Наталія Вадимівна

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Корнєва Наталя Олександрівна

Проектний аналіз

Копитіна Ірина Володимирівна

Наукові студії

Ясинська Надія Альбертівна

Аналіз банківської діяльності

Данік Наталія Вадимівна

Фінансовий менеджмент у банку

Данік Наталія Вадимівна

Фінансовий менеджмент

Ясинська Надія Альбертівна

Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств

Корнєва Наталя Олександрівна

Інвестиційний аналіз

Ясинська Надія Альбертівна

Корпоративні фінанси

Колеватова Альона Володимирівна

Історія фінансової науки

Січко Світлана Миколаївна

Фінансова статистика

Січко Світлана Миколаївна

Міжнародні фінанси

Січко Світлана Миколаївна

Бізнес-планування

Січко Світлана Миколаївна

Кураторство

Куратори груп спеціальності

072 «Фінанси, банківська справи та страхування»


Курс

Академічна група

Куратор

І курс

179

Кравчук Лілія Станіславівна

179 з

179 СК

Данік Наталія Вадимівна

179 СКз

ІІ курс

279

Січко Світлана Миколаївна

279 СК

Корнєва Наталя Олександрівна

ІІІ курс

379

Колеватова Альона Володимирівна

ІV курс

479

Корнєва Наталя Олександрівна

V курс

579

Рудь Інна Юріївна

579 з


Бази практики студентів


Сфери функціонування суб’єктів національної економіки

Кількість студентів

1.

МНУ ім. Сухомлинського

10

2.

Банківські установи

45

3.

Підприємства харчової промисловості

7

4.

Сільськогосподарські підприємства

5

5.

Логістичні підприємства

9

6.

Фінансові посередницькі підприємства

18

7.

Підприємства сфери послуг та торгівлі

20

Разом:

114

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ

Графік проведення консультацій на І СЕМЕСТР 2016-2017 н.р.

викладачами кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посада

ПІБ

Аудиторія

День

Час

Д.е.н., доцент

Ясинська Надія Альбертівна

02.101

Понеділок

13.20-17.00

К.е.н., доцент

Кравчук Лілія Станіславівна

02.101

Середа

13.20-16.00

К.е.н., доцент

Данік Наталія Вадимівна

02.101

Вівторок

13.20-16.30

К.е.н., доцент

Січко Світлана Миколаївна

02.101

Четвер

13.00-15.00

К.е.н., доцент

Корнєва Наталя Олександрівна

02.101

Середа

10.00-12.00

К.е.н., доцент

Рудь Інна Юріївна

02.101

Четвер

11.00-13.00

К.е.н., ст. викладач

Колеватова Альона Володимирівна

02.101

Середа

08.00-10.00