Кафедра обліку і оподаткування

«Економіст з обліку і оподаткування –

професія мужніх та кмітливих»

Кафедра бухгалтерського обліку та фінансів заснована у 1995 році в Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Сьогодні кафедра обліку та оподаткування є структурним підрозділом факультету економіки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Кафедра має тривалий період історії з поміж підрозділів факультету і є відправною точкою формування його майбутнього. На протязі всього періоду незмінним керівником кафедри є доктор економічних наук, профессор, заслужений економіст України Бурова Тетяна Андріївна.

Напрям підготовки «Облік і оподаткування» акредитований за IV рівнем акредитації.

Кафедра обліку та оподаткування є випусковою і здійснює підготовку фахівців денної і заочної форми навчання за напрямом 071 «Облік і оподаткування» (бакалавр) та магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

ECTS – інформаційний пакет зі спеціальності:

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «бакалавр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: ОКР «магістр»


  1. Положення про кафедру
  2. Навчальні плани
  3. Робочі навчальні плани
  4. ТСОФахова підготовка спеціалістів з обліку і оподаткування здійснюється за програмами з поглибленим вивченням інформаційних систем і технологій обліку, фінансового та управлінського обліку, обліку у галузях економіки, обліку у банківських та бюджетних установах, оподаткування підприємства та податкового обліку і звітності, методики економічного аналізу, фінансів та фінансового аналізу, організації і методики аудиту, міжнародної економіки, етики ділового спілкування, правознавства, маркетингу і менеджменту підприємств. Навчання ґрунтується на використанні електронних інформаційних технологій. Студенти отримують практичні навички роботи з ліцензованими програмними продуктами та спеціалізованими бухгалтерськими програмами.

Навчальне навантаження викладачів кафедри складається з лекційних, семінарсько-практичних занять та інших видів робіт, серед яких керівництво виробничими практиками студентів; керівництво курсовими роботами; керівництво магістерськими роботами; участь у засіданнях державних екзаменаційних комісій; кураторство академічними групами студентів; підготовка навчально-методичної літератури та наукових статей; підготовка студентів до виступу на науково-практичних конференціях; підготовка студентів до участі у всеукраїнських предметних олімпіадах; участь у міжнародних наукових конференціях.

Отримавши диплом за напрямом підготовки "Облік і оподаткування", студент є справжнім професіоналом у всіх галузях економіки.

Навчаючись за напрямом підготовки "Облік і оподаткування", студенти відкриють для себе таємниці формування економічної інформації, набувають досвіду та знання з організації і техніки обліку, контролю, аналізу та оподаткування на підприємстві, раціональної структури облікового, контрольного й аналітичного процесів, управління інформаційними системами за їх видами, рівнями та функціональним призначенням, вміннями постановки контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських задач та їх розв'язання, математичними та статистичними прийомами і методами фінансового аналізу господарської діяльності підприємств, порядку складання звітності підприємств і організацій. Це надає унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання бухгалтера і економіста, аналітика і фінансиста, аудитора і оподатківця, наукового працівника, викладача ВУЗу.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» систематично приймають участь у міжвузівських, міських та загальноуніверситетських олімпіадах фахового спрямування, виступають з доповідями на гуртках кафедри, наукових семінарах, конференціях університету та інших вузів, публікують наукові статті та тези у вітчизняних фахових виданнях. За результатами студентської наукової роботи студенти виборюють почесні грамоти, дипломи І, II. III ступенів, листи подяки. При кафедрі створено та діє науковий студентській гурток, якій досліджує питання проблем удосконалення бухгалтерського обліку, економічного аналізу, оподаткування і аудиту в Миколаївській області зокрема та Україні в цілому.

Серед випускників кафедри чимало відомих людей, які сьогодні обіймають відповідальні посади в народному господарстві Миколаївської, Одеської, Кіровоградської, Херсонської, Запорізької областей, у столиці нашої держави - м. Києві. Випускники працюють на підприємствах різних форм власності: акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах: керівника підприємства, начальника планово-фінансового відділу, головного бухгалтера, провідного економіста, бухгалтера-ревізора, аудитора, фінансиста, економіста, наукового співробітника, викладача обліково-аналітичних дисциплін, спеціалістів банківських установ, податкових служб тощо.

Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацька, магістерська аудиторія, лекційні аудиторії, оснащені сучасним мультимедійним обладнанням.

На кафедрі приділяється значна увага до здійснення науково-дослідної діяльності, тематика науково-дослідних роботи має державну реєстрацію і відповідає потребам, як навчального процесу, так і практичній діяльності підприємств та передбачає використання планів довгострокового та короткострокового розвитку. Під керівництвом завідувача кафедри д.е.н., професора Бурової Т.А. на кафедрі ведеться наукова робота в межах фундаментальної теми дослідження: "Облік, аналіз і аудит як інформаційна система для економічної безпеки підприємства в конкурентному середовищі" (Державний реєстраційний номер 0116U003586). За результатами проведених досліджень, за останні два роки видано 1 монографію, 32 статті у фахових та виданнях науковометричних баз даних, надруковано 8 навчально-методичних посібників з дисциплін, що викладаються та 38 методичних вказівок для виконання лабораторних, практичних та інших робіт. За результатами науково-творчої діяльності викладачами прийнято участь у 15 міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та інших конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках.

На кафедрі працює наукова лабораторія з досліджень питань ведення та вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту на підприємствах різних галузей економіки, яка забезпечує здійснення наукових розробок, що користуються попитом і використовуються у практичній діяльності підприємствами різного економічного спрямування.

Професійна діяльність кафедри обліку та оподаткування спрямована на підвищення якості викладання фахових дисциплін, застосування новітніх освітніх технологій згідно з Болонською декларацією з метою забезпечення конкурентоспроможності випускників та престижу університету в світовому просторі.