Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності

«Хороші менеджери не тільки роблять гроші, але й

створюють зміст існування для людей»

Т. Пітерс

Історія створення кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності бере свій початок з 1998 року. Завідувачем кафедри на той час була Тимошенко Валентина Яківна кандидат технічних наук, доцент, яка перебувала на даній посаді до 2007 року, передавши в подальшому естафету управління кафедрою Дьоміній Валентині Михайлівні, кандидат технічних наук, доцент. Вона в свою чергу обіймала посаду завідуючого кафедрою протягом 2007-2009 років. На момент реорганізації Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова та приєднання кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності до Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського обов’язки керівника кафедрою прийняв на себе Кіщак Іван Теодорович, доктор економічних наук, професор. З 2015 року кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Назарова Людмила Володимирівна.

ECTS – інформаційний пакет зі спеціальності:

Освітня програма: ОКР «бакалавр»

Освітня програма: ОКР «магістр»

В межах факультету економіки та Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського кафедра існує з 2009 року. Загалом кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності має багату та насичену історію і в першу чергу вона урізнобарвленна кількістю працюючих, котрі безсумнівно залишили великий слід в науковому осередку факультету загалом та кафедри зокрема. З моменту створення на кафедрі працювали наступні викладачі, які в силу різноманітних причин покинули стіни навчального закладу: Дюндіна Н.Л., кандидат економічних наук, доцент; Бержак В.М., кандидат економічних наук, доцент; Тарабрін А.І., кандидат технічних наук, доцент; Скупський Р.М.. кандидат економічних наук, доцент, Олейник І.А., кандидат економічних наук, доцент, Федосова А.О., викладач, Деревянченко Н.Б., викладач, Васін В.І., кандидат технічних наук, доцент. Це ті люди, які не зникли зовсім, а сформували історію наукового пізнання та багатства науково-навчального осередку. Вони не стали кінцем, покинувши кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, а знайшли великий початок в паростках освітньої бази молодого покоління, тих людей, які виявили бажання навчатися та збагачувати свій інтелектуальний потенціал. Це ті люди які кинули насіння наукової світлини, маючи глибокі знання та навики в області всестороннього наукового розвитку, яке буде ще багато поколінь давати найбагатші врожаї інтелектуального багатства української нації.

Місія кафедри менеджменту - підготовка студентів для здійснення ефективного менеджменту у різних галузях суспільного виробництва, навчити їх бачити можливості там, де інші бачать тільки проблеми, розвивати здібності оригінально та творчо мислити, дотримуючись у житті моральних принципів. Приєднання України до європейського співтовариства обумовлює нову філософію менеджмент-освіти. Це випливає з існування якісно нового технологічного укладу, що базується на мережевому розвитку виробництва й управління, на масовому використанні інформаційно-комунікаційних технологій, що визначає новий щабель сучасної цивілізації. Серед її головних характеристик - посилення ролі кваліфікації, професіоналізму й творчих здібностей менеджерів.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є випусковою і науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності здійснюється якісна підготовку фахівців з управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств різних форм власності та господарювання Причорноморського регіону України зі спеціальності 073 Менеджмент освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», та «Магістр» для забезпечення підприємств різних форм власності та господарювання України кадрами з управління зовнішньоекономічною діяльністю. Також за цією спеціальністю функціонує аспірантура.

Навчальні плани та робочі програми з дисциплін підготовлені викладачами кафедри таким чином, що фахівець з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної сфери як економічна, маркетингова, обліково-контрольна, освітня, науково-дослідницька тощо. Для цього крім нормативних дисциплін, що передбачені державними стандартами, студентам викладаються дисципліни за їхнім вибором або вибором ВНЗ, зокрема - інноваційний та інвестиційний менеджмент, антикризовий менеджмент, психологія управління, управління ризиками, основи міжнародного бізнесу, основи підприємництва та інші.

По закінченню університету студенти отримують диплом про повну вищу освіту та кваліфікацію менеджер зовнішньоекономічної діяльності та менеджер-адміністратор.

Наявність компонентів якісної фахової освіти у випускників кафедри дозволяє їм працевлаштовуватися на посади вищого управлінського персоналу як вітчизняних, так і іноземних підприємств різних форм власності та господарювання.

Вагомим чинником в організації якісного навчального процесу та проведенні науково-дослідної роботи викладачами кафедри є тісна співпраця з передовими підприємствами та установами регіону й країни в галузі зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: ТОВ СП «Нібулон», Миколаївський пивзавод ТОВ «Сан інтер Брю Україна», кораблебудівний завод «Дамен Шіп’ярдз Океан», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Сандора», ЗАТ «Лакталіс Україна», ДП «Миколаївський морський торговельний порт», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» тощо. Саме такі підприємства, як потенційні замовники фахівців з менеджменту ЗЕД, є основною базою для проведення занять в умовах виробництва, проведення практик та стажування, з подальшим працевлаштуванням випускників.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують науково-дослідну роботу, відповідно до плану наукової роботи, затвердженого вченою радою університету, за напрямом «Забезпечення сталого розвитку регіону та управління змінами на підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних процесів» ( керівник – д.е.н., доцент Назарова Л.В.).

Крім загально-кафедральної тематики науково-дослідної діяльності, наукова робота викладачами кафедри здійснюється за ініціативними темами та іншими видами робіт, зокрема:

• участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та нарадах з економічних питань;

• опублікування монографій, рекомендацій виробництву, наукових статей у фахових виданнях за результатами науково-дослідної роботи;

• керівництво науково-дослідною роботою студентів спеціальності «Менеджмент»;

• підготовка студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з економічних навчальних дисциплін, зокрема «Менеджмент», «Маркетинг» тощо;

• видання підручників, навчальних посібників з грифом МОН України та інших навчально-методичних матеріалів для забезпечення якісної організації навчального процесу тощо.

Так, за останні роки викладачами кафедри опубліковано в 12 навчальних посібників, 4 монографії, більше 300 наукових статей та інших науково-методичних праць тощо.

Результати науково-дослідних розробок впроваджено в діяльність управління зовнішньоекономічних зв’язків Миколаївської області.

Науково-педагогічний склад кафедри ефективно здійснює навчальний процес, суміщуючи його з науковою діяльністю, яка пов’язана з розробками в галузі економіки. Дослідження здійснюються спільно зі студентами, що є мотивуючим фактором навчального процесу, який, як результат, передує формуванню сучасного економічного мислення у майбутніх спеціалістів.