Кафедра фінансів та обліку

ГУРІНА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА
Завідувач кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук, доцент
Бурова Тетяна Андріївна
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, сертифікований аудитор
Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна
кандидат економічних наук, старший викладач
Данік Наталія Вадимівна
кандидат економічних наук, доцент
Колеватова Альона Володимирівна
кандидат економічних наук
Копитіна Ірина Володимирівна
учений секретар Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор філософії в галузі управління та адміністрування, доцент
Корнєва Наталя Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент
Криленко Володимир Ігорович
доктор економічних наук, професор
Рудь Інна Юріївна
кандидат економічних наук, доцент
«Для фінансиста гроші є засобом, а не метою!»

Кафедра фінансів та обліку є провідною з підготовки:

 • Бакалаврів за спеціальністю 072 «Фінансів, банківської справи та страхування»
 • Магістрів за спеціальністю 072 «Фінансів, банківської справи та страхування»
 • Бакалаврів за спеціальністю 071 "Облік та оподаткування"
 • Магістрів за спеціальністю 071 "Облік та оподаткування"

ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ:

 1. Положення про кафедру
 2. Концепція розвитку кафедри за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
 3. План кафедри на 2019-2023 рр. для підтвердження статусу "національного"
 4. План роботи кафедри на навчальний рік
 5. Обсяг навантаження кафедри на навчальний рік
 6. Індивідуальні плани роботи викладачів
 7. Графік проведення консультацій
 8. Стандарт вищох освіти бакалавр
 9. Стандарт вищої освіти магістр
 10. ОПП—Освітньо професійна програма бакалавр
 11. ОПП—Освітньо професійна програма магістр
 12. Робочі навчальні плани за спеціальностями кафедри
 13. Навчальні та робочі програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін
 14. Методичні рекомендації  для практики 
 15. Кваліфікаційна робота
 16. ECTS для магістрів
 17. Графік відкритих лекцій
 18. Графік контролю за самостійною роботою
 19. Штатний розпис
 20. Наукова робота кафедри
 21. Розклади, графіки навчального процесу, графіки проведення занять, заліків, іспитів, консультацій,  захисту дипломних , кваліфікаційних робіт

        Викладацький склад кафедри фінансів та обліку сформований з високоосвічених фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. Науковий потенціал кафедри фінансів та обліку включає 11 викладачів, серед яких двоє працюють на посаді професора, шестеро - на посаді доцента та троє на посаді старшого викладача.  За період існування кафедри підготовлено понад 500 висококваліфікованих фахівців за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування рівнів «бакалавр» та «магістр». В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні, у європейський освітянський простір, а також реальні потреби практики щодо формування у випускників певних професійних компетенцій. Співробітниками кафедри фінансів та обліку викладається понад 50 навчальних дисциплін, для яких створений і постійно оновлюється та удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

Інформація про спеціальність: Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 "Облік та оподаткування".

      ECTS – інформаційний пакет зі спеціальності:

       Ви часто замислюєтесь про своє майбутнє? Яким воно буде? Якій справі присвятите себе? Адже навколо так багато цікавого та надзвичайного. Існує багато професій. І лише одна буде Вашою.

    Фінансист – це і професія, і самодостатня позиція. Якби комусь вдалося скласти рейтинг популярності професій за всю історію людства, то професія фінансиста разом з такими, як дипломат, лікар та юрист, напевно займала б в ньому один з перших рядків. Спеціалісти з фінансів готуються для роботи на підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-банківських установах, органах фіскальної служби, фінансових установ, державного казначейства, у пенсійних та фінансових фондах, у страхових компаніях та інших структурах. Підготовка здійснюється за денною та заочними формами навчання за рахунок бюджетних коштів та за контрактом. Фахівець з фінансів по завершенню вищого навчального закладу набуває таких практичних навичок, які дозволяють реалізувати свої якості у сфері державних фінансів, в казначейській справі, сфері фінансів підприємств. В дійсності фінансист – це і професія, і самодостатня позиція, а кафедра фінансів, банківської справи та страхування – це надійна теоретична основа і гарантована практична перспектива формування молодого громадянами України – справжнього професіонала в сфері фінансів.

    Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів та обліку запрошують вас молодих і талановитих, наполегливих і творчих – учнів та випускників шкіл, коледжів, технікумів, працівників фінансово-кредитних установ опанувати секрети фінансів,  обліку, банківської справи та страхування і стати успішними.

«Найкраща професія – фінансист!»

Історія кафедри

         Кафедра Фінансів та обліку (на той час кафедра фінансів та кредиту) була створена 1 вересня 2011 року за наказом ректора Миколаївського національного університету В.О. Сухомлинського (№136 від 07.09.2011 р.) в результаті формування нового напряму підготовки з метою передачі знань висококваліфікованих спеціалісті, здатних ефективно управляти фінансами, як на рівні держави, так і на рівні окремого суб’єкта господарювання. До 2011 року кафедра фінансів та кредиту входила до складу  кафедри бухгалтерського обліку та фінансів факультету економіки Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.        В результаті реорганізації кафедри бухгалтерського обліку та фінансів, кафедра фінансів та кредиту почала діяти як самостійний структурний підрозділ, на якому навчалися студенти 1 та 3 курсів за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 2012 році було отримано ліцензію на надання освітніх послуг за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит», і прийнято на 5 курс 30 студентів. Першим завідувачем кафедри став відомий вчений зі значним практичним досвідом роботи у фінансовій сфері, д.е.н, професор І.Т. Кіщак, який організував її роботу до вересня 2013 р. За час його керівництва кафедра повністю сформувалася як окрема самостійна структура. Під керівництвом професора І.Т. Кіщака була успішно організована поетапна комплексна робота колективу кафедри з акредитації спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст». Перший випуск за спеціальністю «Фінанси і кредит» підготовки фахівців денної форми навчання ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» відбувся у 2013 році. За 2011-2016 рр. викладачами фінансів, банківської справи та страхування були виконані дисертаційні дослідження та за їх результатами захищено кандидатські дисертації за темами: -    Доцент кафедри Криленко В.І. – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «економіка та управління національним господарством», тема: «Регуляторна політика держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору»; -   Доцент кафедри Ясинська Н.А. - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит», тема: «Трансформація інституційної інфраструктури особистих фінансів в умовах кризи»; -    Доцент кафедри Чехович Г.Т. - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг і кредит»; -    Старший викладач кафедри Рехтета О.М. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», тема: «Механізм формування і реалізації регіональної структурно-інвестиційної стратегії економічного росту». З 1 вересня 2013 року кафедру фінансів та кредиту очолював д.е.н., доцент Чехович Г.Т. З 1 вересня 2015 року кафедру фінансів та кредиту очолював д.е.н., доцент Криленко В.І.

        Відповідно до нового переліку спеціальностей з 1 вересня 2016 року кафедра фінансів та кредиту змінює назву на однойменну назву спеціальності – кафедра фінансів, банківської справи та страхування, яку з 2 вересня 2016 року  очолює д.е.н., доцент Ясинська Н.А. Нині кафедра фінансів, банківської справи та страхування – це кваліфіковані працівники професорсько-викладацького складу, багатий науковий потенціал і практичний досвід яких використовується для досліджень не лише фінансової, а загальноекономічної проблематики. Результатом становлення й розвитку кафедри є формування високопрофесійного, злагодженого колективу науковців, кваліфікованих спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування, спроможних на найвищому рівні забезпечити організацію навчального процесу з урахуванням передового вітчизняного й зарубіжного досвіду роботи вищих навчальних закладів і фінансових установ.

     У вересні 2019 р. на базі кафедри Фінансів, банківської справи та страхування і кафедри Обліку і оподаткування було сформовано кафедру Фінансів та обліку, завідувачем якої призначено д.е.н., доцента Гуріну О.В. Кафедра Фінансів та обліку націлена на підготовку фахівця нового типу - здатного здійснити глибокий аналіз економічних та соціальних процесів і на цій основі сформувати та реалізувати стратегію забезпечення розвитку підприємства та держави. 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ  (2019-2020 н.р.)

 • Гроші та кредит - Рудь Інна Юріївна
 • Фінанси - Колеватова Альона Володимирівна
 • Фінансова грамотність - Копитіна Ірина Володимирівна
 • Фінанси підприємств - Колеватова Альона Володимирівна
 • Інвестування - Колеватова Альона Володимирівна
 • Банківська система - Данік Наталія Вадимівна
 • Наукові студії - Копитіна Ірина Володимирівна
 • Страхування - Рудь Інна Юріївна
 • Податкова система - Купчишина Ольга Анатоліївна
 • Фінансова інфраструктура - Рудь Інна Юріївна
 • Міжнародні фінанси - Корнєва Наталя Олександрівна
 • Соціальне страхування -  Копитіна Ірина Володимирівна
 • Фінансовий аналіз - Корнєва Наталя Олександрівна
 • Державні фінанси - Колеватова Альона Володимирівна
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств - Корнєва Наталя Олександрівна
 • Проектний аналіз - Копитіна Ірина Володимирівна
 • Фінансова діяльність суб"єктів господарювання - Корнєва Наталя Олександрівна
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції - Корнєва Наталя Олдександрівна
 • Інвестиційний менеджмент - Колеватова Альона Володимирівна
 • Фінансове моделювання - Гуріна Олена Валентинівна
 • Аналіз банківської діяльності - Данік Наталія Володимирівна
 • Страховий менеджмент - Рудь Інна Юріївна
 • Фінансовий менеджмент у банку - Данік Наталія Вадимівна
 • Фінансовий менеджмент - Рудь Інна Юріївна
 • Бюджетний менеджмент - Криленко Володимир Ігорович
 • Управління фінансовою санацією підприємств - Корнєва Наталя Олександрівна
 • Податковий менеджмент - Данік Наталія Вадимівна
 • Банківське регулювання та нагляд - Данік Наталія Вадимівна
 • Економіко-математичні методи та моделі - Гуріна Олена Валентинівна
 • Кризис-менеджмент - Гуріна Олена Валентинівна
 • Статистичне моделювання та прогнозування у фінансах - Гуріна Олена Валентинівна
 • Бухгалтерський облік - Волошина - Сідей Вікторія Вадимівна
 • Фінансовий облік - Волошина - Сідей Вікторія Вадимівна 
 • Обліково-наукові студії - Волошина - Сідей Вікторія Вадимівна
 • Звітність підприємств - Волошина - Сідей Вікторія Вадимівна 
 • Спецпрактикум з обліку і оподаткування субєктів малого підприємництва - Волошина - Сідей Вікторія Вадимівна
 • Облік і звітність в оподаткуванні - Бурова Тетяна Андріївна
 • Аудит - Бурова Тетяна Андріївна, Терлецька Інна Володимирівна
 • Податковий контроль -  Бурова Тетяна Андріївна
 • Облік і аудит за міжнародними стандартами - Терлецька Інна Володимирівна
 • Спецпрактикум з обліку і оподаткування субєктів малого підприємництва - Терлецька Інна Володимирівна
 • Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні - Терлецька Інна Володимирівна
 • Спецпрактикум з податкового обліку - Терлецька Інна Володимирівна

Кураторство:

Куратори груп спеціальності 072 «Фінанси, банківська справи та страхування» та

071 "Облік і оподаткування":

* 100 К - Данік Наталія Вадимівна 

* 279 Б,К, 219 Б, 219 К - Корнєва Наталя Олександрівна

* 179 ск Б, 179 ск К, 119 ск Б, 119 ск К - Корнєва Наталя Олександрівна

* 319, 379 -  Корнєва Наталя Олександрівна

* 479, 279 ск, 379 з - Колеватова Альона Володимирівна

* 519 Б, 579 Б, 479 з - Рудь Інна Юріївна

* 679 Б,К, 679 з - Данік Наталія Вадимівна

* 619 - Бурова Тетяна Андріївна

* 419 Б,К, 219 ск Б,К - Волошина - Сідей Вікторія Вадимівна

Сфери функціонування суб’єктів національної економіки

Кількість студентів:

 1. МНУ ім. Сухомлинського 10
 2. Банківські установи 45
 3. Підприємства харчової промисловості 7
 4. Сільськогосподарські підприємства 5
 5. Логістичні підприємства 9
 6. Фінансові посередницькі підприємства 18
 7. Підприємства сфери послуг та торгівлі 20