Кафедра економіки та менеджменту

Стройко Тетяна Володимирівна
завідувач кафедрою, доктор економічних наук, професор
Богославська Аліна Вікторівна
доктор економічних наук, доцент
Глубоченко Катерина Олександрівна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки та менеджменту
Кіщак Іван Теодорович
декан факультету економіки, доктор економічних наук, професор
Кравченко Любов Олександрівна
кандидат економічних наук, викладач
Назарова Людмила Володимирівна
доктор економічних наук
Рехтета Олександр Миколайович
кандидат економічних наук
Ткаліч Тетяна Іванівна
кандидат економічних наук, доцент, відмінник освіти України
«Надайте людині можливість вільно переслідувати в економічній діяльності свою вигоду і це буде найкращим чином сприяти суспільному благополуччю шляхом зростання багатства нації" А.Сміт
«Хороші менеджери не тільки роблять гроші, але й створюють зміст існування для людей» Т. Пітерс

Кардинальні зміни у соціально-економічному житті України, розвиток ринкової економіки та активізація міжнародногоспівробітництва обумовлюють необхідність сучасного підходу до підготовки фахівців з міжнародної економіки. Кафедра міжнародної економіки бере свій початок з 2004 року, коли виникла потреба в підготовці високопрофесійних фахівців, які здатні адаптувати «західний» та «східний» досвід до умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних відносин. За весь час історичного розвитку кафедри суттєвий вклад в становлення наукових вчень та освітньої бази спеціальності зробили ряд досвідчених науковців та адміністраторів, які залишили помітний внесок в розвиток наукового вчення економічного спрямування та опрацювання і адаптацію іноземного досвіду розвинених країн світу до умов України. У свій час, завідування кафедрою здійснювали такі науковці, як: В’юн Валентин Георгійович, д.е.н., професор (2004-2010 рр.); Ткаліч Тетяна Іванівна, к.е.н, доцент (2010-2011 рр.) та Іртищева Інна Олександрівна, д.е.н., професор (2011-2013 рр.). З березня 2013 року кафедру очолює д.е.н., професор Стройко Тетяна Володимирівна. Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин. Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносин» (спеціалізація Міжнародна економіка) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр» для задоволення потреб регіону в підготовці фахівців відповідного напряму. З 2017 року розпочато підготовку фахівців за спеціальністю 051 Економіка за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр». Крім того діє аспірантура за спеціальністю 051 Економіка – керівництво аспірантами здійснюють доктор економічних наук, професор Т.В. Стройко, доктор економічних наук, доцент А.В. Богославська.

В складі кафедри працюють 7 науково-педагогічних працівників (6 штатних та 1 сумісник), з них: 3 доктори наук, професори ( з них 1 за сумісництвом); 2 кандидати наук, та 2 викладача. Колектив кафедри економіки та міжнародних економічних відносин – це команда професіоналів, що творить унікальні цінності – підготовку висококваліфікованих фахівців з лідерськими амбіціями, здатних компетентно застосовувати моделі та положення сучасної міжнародної економіки для конкурентоспроможного розвитку регіону. Викладання економічних дисциплін з відповідним методичним забезпеченням здійснюють висококваліфіковані викладачі, які активно використовуються мультимедійні та інформаційно-комунікаційні технології при підготовці та проведенні лекцій, практичних та семінарських занять (електронні посібники, дистанційна форма навчання, електронна пошта, Інтернет-сторінки викладачів).

Кафедра підтримує творчі зв’язки з економічними факультетами провідних університетів України (міста: Київ, Миколаїв, Львів, Харків, Херсон, Донецьк, Сімферополь, Дніпропетровськ) та за кордоном: країни Балтії, Польща, Німеччина. Кафедра організовує науково-практичні семінари та круглі столи з питань міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародної економіки. Кращі студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з міжнародної економіки та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом». Навчальні плани зі спеціальності та робочі програми з дисциплін підготовлені викладачами кафедри таким чином, що фахівець з міжнародної економіки за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної сфери як економічна, маркетингова, обліково-контрольна, освітня, науково-дослідницька тощо. Для цього крім нормативних дисциплін, що передбачені державними стандартами, студентам викладаються дисципліни за їхнім вибором або вибором ВНЗ.

Вагомим чинником в організації якісного навчального процесу та проведенні науково-дослідної роботи викладачами кафедри є тісна співпраця з передовими підприємствами та установами регіону й країни в галузі зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: ТОВ СП «Нібулон», Миколаївський пивзавод ТОВ «Сан інтер Брю Україна», кораблебудівний завод «Дамен Шіп’ярдз Океан», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Сандора», ЗАТ «Лакталіс Україна», ДП «Миколаївський морський торговельний порт», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» тощо. Саме такі підприємства, як потенційні замовники фахівців з менеджменту ЗЕД, є основною базою для проведення занять в умовах виробництва, проведення практик та стажування, з подальшим працевлаштуванням випускників.

Сферою наукових інтересів колективу є розвиток сучасної міжнародної економіки, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. Виконуються науково-дослідна робота за темою «Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії» (номер державної реєстрації 0118U003975).Крім загальної кафедральної тематики викладацьким складом здійснюється науково-дослідна робота за ініціативними темами та іншими видами робіт. Змістовними напрямками наукових досліджень є визначення передумов та теоретико-методичних засад організації та здійснення міжнародного економічного співробітництва регіонів України; моніторинг стану та аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіонів України; виявлення та оцінка проблем і загроз реалізації участі регіонів України в світогосподарських процесах; визначення напрямів та чинників підвищення ефективності зовнішньоекономічного співробітництва регіонів України; розробка інструментарію та механізму активізації міжнародного економічного співробітництва регіонів України.

ECTS – інформаційний пакет зі спеціальності:

Наукова робота знаходить своє відтворення в:

  • участі у міжнародних та Всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях та нарадах з питань міжнародної економіки;
  • публікаціях наукових статей у фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних науково метричних баз;
  • керівництві науково-дослідною роботою студентів;
  • підготовці студентів до участі у Всеукраїнськихолімпіадах;
  • роботі над підручниками та навчально-методичними посібниками та монографіями.

 

за спеціальністю 073 "Менеджмент":