Про факультет

Історія факультету економіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

«Економіка поважає талановитих,
ініціативних, підприємливих»

Історія розвитку факультету бере свій початок з 1996 року коли в структурі Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова було утворено факультет економіки. У подальшому, в результаті реорганізації вищезазначеного навчального закладу, даний структурний підрозділ у 2009 році було приєднано до Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Згідно наказу № 122 від 01.07.2009 року по університету утворено інститут економіки, управління та прикладної математики. В подальшій історії згідно наказу № 142 від 01.09.2010 року по університету утворено факультет економіки, який на сьогоднішній день функціонує в структурі 10 підрозділів класичного Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Відповідно до сучасних освітніх вимог та ринкової економіки, факультет динамічно розвивається, набуваючи популярності завдяки наявному багатству – викладачам.

Ніщо не свідчить кращим чином про діяльність установи, в тому числі і навчально-наукової, як її історія. Чим тривалішою є історія функціонування навчального закладу, тим паче успішна, тим більшим – досвід. Навчально-науковий шлях Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського є досить тривалим, якому в 2013 році виповнюється 100 років. Наявний же в його структурі факультет економіки є суттєво молодшим. Проте існування факультету в структурі саме такого вищого навчального закладу, який має сторічну історію і бере свій початок з 1913 року, вже є пріоритетним і має підстави та можливості для досягнення ним здобутків та напрацювань в науковій, навчальній, методичній, виховній та організаційній роботах. Загалом історія є засобом демонстрації тих здобутків які мали місце, це свого роду спосіб не зрадити і не забути своїх коренів, адже змінюються люди та не історія, вона лише збагачується за рахунок внесків особистостей людей, її творців.

Незалежно від суспільно-економічного устрою кожної країни головним багатством та безцінним ресурсом є людина. Людський фактор має не статичну природу, а динамічну, що в силу об’єктивних причин створює природну плинність кадрів. Проте жоден з працівників факультету економіки університету не залишається поза увагою та забутим, а навпаки переформатується в системі знань, яка реалізується у студентах по завершенню навчального процесу. Кожен викладач, навіть по закінченню свого трудового шляху, продовжує жити в діях та творчих досягненнях молодих думок і є зародженням нового. Це є результатом плідної праці умотивованого трудового колективу, кожен представник якого є професійним знавцем своєї справи та висококваліфікованим спеціалістом, який, в першу чергу, є закоханим в ту справу з котрою поєднав своє життя: наукова діяльність та передання свого досвіду молоді. Враховуючи таке відношення факультету до наявного професорсько-викладацького складу, доцільним є розкриття історії становлення факультету шляхом дослідження життя тих осіб, які зробили безперечно значний вклад не тільки в розвиток факультету економіки, а й у кожного зі студентів та наукову діяльність загалом.

Першим науковцем і деканом, який очолював у 1996-2004 роках факультет (на той час у складі Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова), був кандидат економічних наук, доцент, Побігайлов Володимир Михайлович. Протягом 2004-2006 років управління факультетом здійснював кандидат технічних наук, доцент, Тульський Володимир Васильович. У подальшому, на цю посаду було призначено Мельника Віктора Анатолійовича, кандидата технічних наук, доцента. Професор, доктор фізико-математичних наук Поздєєв Валерій Олександрович здійснював керівництво інститутом економіки, управління та прикладної математики впродовж 2007-2009 років. З вересня 2010 року на посаду декана факультету економіки призначено Кіщака Івана Теодоровича, доктора економічних наук, професора, який продовжує свою наукову та викладацьку діяльність та здійснює управління трудовим колективом факультету. Заступником декана активно працює молодий викладач кафедри економіки та менеджменту Слюсаренко Андрій Вікторович, здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю економіка та управління підприємствами. Робота адміністрації факультету, не зважаючи на глибину знань та практичного досвіду, була б на багато складнішою без праці обслуговуючого персоналу, тобто працівників деканату 2004-2010 років. На протязі багатьох років (з невеликою перервою) посаду секретаря деканату факультету обіймає Муленко Світлана Іванівна, праця якої не залишилась непоміченою і до сьогодні є взірцевою.

З 2009 року в деканаті працювала Тихонова Алла Богданівна, (оператор ЕВМ), яка своєю високоорганізованою працею забезпечувала зручний та трудовий процес для всього структурного підрозділу університету. За багаторічну історію факультету професорсько-викладацьким складом створена сучасна науково-освітня база підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в галузі економіки, яка базується на досконалому досвіді в сферах науки та практики. Факультет економіки – це високопрофесійний та умотивований науково-педагогічний колектив однодумців. На факультеті працюють відомі в Україні та за її межами економісти. Штатний колектив у складі 38 осіб спроможний реалізувати пріоритетне спрямування діяльності факультету, з яких 3 – доктори наук, 3 – професора, 17 – кандидати наук та 12 – доценти, які забезпечують безперервність освітнього процесу – від здобуття теоретичних знань до їх практичного закріплення.

Основа добрих традицій на факультеті – це особлива атмосфера, яка є сприятливою для розкриття особистості, вона доброзичливою, по-людяному комфортна. Факультет економіки являє собою чітко формалізовану інституцію, яка зорієнтована на досягнення високого рівня професіоналізму та педагогічної культури як найвищих цінностей колективу. Саме такий підхід до роботи і є основою формування та підготовки висококваліфікованого спеціаліста котрий здатний знайти своє місце в сучасних умовах, які склалися на ринку праці. Зусилля професорсько-викладацького колективу університету спрямовані на постійне оновлення змісту та методів навчання, створення гнучкої системи для всіх сфер підготовки спеціалістів господарського комплексу держави та регіону. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється із застосуванням у навчальному процесі інноваційних технологій, зокрема, навчально-методичних матеріалів, ділових ігор, тренінгів тощо. На сьогодні факультет бере активну участь у реалізації міжнародних освітніх програм, що дає змогу студентам проходити стажування за кордоном. Факультет підтримує дружні зв’язки з підприємствами, організаціями, та установами, завдяки чому студенти мають можливість отримувати сучасну практичну підготовку.

Завдяки високому рівню знань, отриманих в результаті практичної реалізації викладацького потенціалу, студенти активно беруть участь у різного роду всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конференціях, в який займають здебільшого призові місця. Це створює позитивне враження про структурний підрозділ університету та є підставою для нарощування популярності та збільшення чисельності бажаючих навчатися саме на факультеті економіки.
Навчальні програми за спеціальностями покликані дати слухачеві всебічну економічну освіту, якої достататньо для роботи в широкому спектрі організацій як в Україні, так і за кордоном. Місія факультету є підготовка нового покоління вчених, викладачів, спеціалістів, менеджерів, аналітиків та експертів в галузях економіки та фінансів, які є здатними до практичної роботи та теоретичних досліджень. Посібники та методичні розробки, що видані викладачами широко використовують не лише студентами у процесі теоретичної підготовки, а й практики сучасного бізнесу.

Випускники університету – компетентні фахівці з менеджменту, фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту, економіки підприємств та маркетингу – відіграють важливу роль у розвитку ринку праці України і працюють практично у всіх сферах господарювання та галузях економіки. Родзинкою факультету є спеціалізовані освітні програми, тобто можливість навчатись одночасно за декількома напрямами і сформувати унікальний профіль індивідуальної професійної компетенції. На факультеті функціонують чотири кафедри:

  • кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності. Завідувач кафедри – Назарова Людмила Володимирівна, д. е. н., доцент;
  • кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Завідувач кафедри – Ясинська Надія Альбертівна, д. е. н., доцент;
  • кафедра обліку і оподаткування. Завідувач кафедри – Бурова Тетяна Андріївна, д. е. н., професор;
  • кафедра економіки та міжнародних економічних відносин. Завідувач кафедри – Стройко Тетяна Володимирівна, д. е. н., професор.